Utveckling Grupp Ledare,
Personlig utveckling med gruppfokus

Utveckling Grupp Ledare. Personlig utveckling med gruppen i fokus

UGL är en av de mest efterfrågade processutbildningarna i landet. Under en intensiv vecka får du träna och utvecklas i en grupp under handledning. Resultatet är att du får en större förståelse kring vad som krävs av dig i en grupp.

8860Allt mer arbete sker i nätverk och grupper där deltagarna i olika grad är beroende av varandra. Samtidigt förändras omvärlden utanför dessa grupper i allt högre takt.

För att kunna möta krav och fatta rätt beslut ställs höga krav på kommunikation, samarbete, öppenhet och mod i arbetsgruppen.
UGL (Utveckling Grupp Ledare) är en processvecka, inriktad mot en självvald, känslomässig, bestående attitydförändring.
Du förbättrar dina relationer och din samarbetsförmåga och blir mer effektiv i mötet med andra människor. Detta gör att du upplever engagemang och motivation som leder till ökad arbetsglädje och produktivitet vid hemkomsten till den egna organisationen.

UGL utgår från Susan Wheelans teorier kring hur en grupp utvecklas. Dessa teorier kallas IMGD (Integrated model for group development). Under veckan upplever du grupputveckling på ett mycket påtagligt sätt. Det här ger dig viktiga kunskaper och erfarenheter som är direkt applicerbara i din arbetsmiljö. Du lär dig att se, förstå och hantera en rad situationer på ett bra sätt.

Innehåll

Det övergripande utvecklingsmålet för kursen är att göra deltagarna mer effektiva som ledare, utbildare och medarbetare.

Utbildningen har en rad delmål:

  • Få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Kunna ge och ta effektiv feedback
  • Kunna se och hantera konflikter
  • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarstilar kopplat till gruppens mognad
  • Öka insikten om den egna personligheten
  • Uppnå ökat självförtroende
  • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

För att nå kursens mål används upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att upplevelser följs av reflektioner och slutsatser. Detta varvas med genomgångar av teorier samt utbyte av tankar om hur nya kunskaper kan tillämpas.

Utveckling Grupp Ledare är processorienterad där aktiviteter och reflektioner sker även under kvällstid. Det är inte möjligt att ”komma och gå” under veckan eller att åka hem om kvällarna.

UGL är en krävande utvecklingsprocess och skall ses som en helhet där alla deltagare har ett gemensamt ansvar och utgör en lika viktig del. Fokus ligger på upplevelserna i gruppen och de reflektionstillfällen som ges under kursen. Därför är det viktigt att du så långt det är möjligt i förväg har frigjort dig från vardagliga uppgifter och åtaganden.

”En resa på tusen mil börjar med ett steg”
Lao

Ledarskapsbolaget