Ledarprogram

Vi har över 20 års erfarenhet av att utveckla och genomföra ledarprogram för olika målgrupper. Att leda utan att vara chef, Kvinna i ledarskap, Ledarprogram för nya chefer samt för mer erfarna (se exempel nedan)

Vi skräddarsyr efter kundens behov antal dagar och innehåll.

Se nedan för ett exempel för mer erfarna chefer.

EVoL Ledarutveckling för erfarna chefer

Effektiv Verksamhet och Ledning
Leda sig själv.
Leda andra.
Leda verksamhet.
Att leda utan att vara chef.

Programmet syftar till att stödja dig i din utveckling mot ett än mer medvetet och insiktsfullt ledarskap. Programmet skapar förutsättningarna att nå bättre resultat för verksamheten.

För att vara framgångsrik som ledare krävs medvetenhet, insikt och förmåga att både välja och hantera olika metoder och ”verktyg”.

Programmet har skapats i samarbete med ett 20-tal företag och fokuserar därför på relevanta frågor. Vi förser deltagarna med verktyg och modeller som vi vet är användbara och effektiva. Det skapar förutsättningar att nå bättre resultat i verksamheten, genom ökad medvetenhet och insikt om att leda sig själv, leda andra och leda verksamhet – samt förmåga att välja och hantera rätt verktyg.

Hela utvecklingsprogrammet bygger på din aktivitet som deltagare. Under närmare ett år träffas vi under intensiva heldagar. Däremellan krävs att du själv ansvarar för att arbeta med olika frågor.

UGL – Utveckling grupp och ledare, 5 dagar på internat

UGL är en av världens främsta ledarskapsutbildningar. UGL ger självupplevda insikter i gruppdynamiska situationer och förståelse kring hur det påverkar individen.

Leda sig själv

Leda sig själv, dag 1
Vi skapa insikt och förståelse kring olika ledarskapsteorier. Vi tydliggör ledarens uppdrag -vad innebär det egentligen att vara ledare?

Leda sig själv, dag 2
Man får insikt i sina egna styrkor och utvecklingsområden genom SDI.

Leda sig själv, dag 3
Knyt ihop programmets första del med egna ledarerfarenheter och reflektioner. Du får verktyg för fortsatt egenutveckling under och även efter programmets slut.

Uppgift 1: Personligt ledarskap – utvecklingsplan

Leda andra

Kommunikation, dag 4
Vi lär oss att kunna tillämpa olika kommunikationsmodeller som underlättar mötet med medarbetarna även i de fall då svåra budskap ska framföras.

Konflikthantering, dag 5
Du får olika verktyg för att hantera konflikter i verksamheten på ett effektivt sätt.

Utvecklingssamtal och svåra samtal, dag 6
Aktivt lyssnade samt utvecklingssamtalets syfte och sammanhang.
Planering, genomförande och uppföljning av ett utvecklingssamtal.

Vi lär oss även att förstå vad som är viktigt i ett samtal med ett budskap som kan upplevas som svårt. Varning, uppsägning, konflikter och konfrontationer. Få tillgång till modeller och verktyg som kan underlägga situationen.

Uppgift 2: Arbetsgruppen – utvecklingsplan

Leda verksamheten
Förändringsledarskap, dag 7
Vad som händer med människor i förändring? Om att öka sin förmåga att leda och driva strategiska förändringsprocesser.

Från vision till handlingsplan, dagarna 8-9
Bli säkrare på att driva och följa upp strategisk utveckling i verksamheten. Skapa insikt i om hur valet av organisations- och arbetssätt påverkar företagets resultat och arbetsklimat. Å ökad kunskap om metoder och begrepp inom verksamhetsutveckling.

Manligt och Kvinnligt, dag 10
Öka den egna förmågan att förstå olikheter (främst kvinnnligt/manligt) i sin egen organisation. Få förståelse för det biologiska synsättet och genusperspektivet.

Uppgift 3: Verksamheten – utvecklingsplan

Tenta/Avslutningsmiddag med diplom-utdelning
Det sista arbetet med verksamhetsutveckling redovisas och får feedback från övriga i gruppen. Utvärdering av programmet och gemensam avslutningsmiddag.

Teman som kan ingå i ett ledarprogram eller erbjudas som utbildningsdag:

 • Etik
 • Effektiva möten
 • Förhandlingsteknik
 • Förändring Hot eller Möjlighet
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Manligt/Kvinnligt
 • Målmatrisen/Målarbete
 • Självinsikt, Motivation, Drivkrafter
 • Svåra samtal
 • Stresshantering

”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.”
Helge Brattgård