Utveckling av Grupp och Ledare, UGL
Personlig utveckling med gruppfokus

UGL är en av de mest efterfrågade processutbildningarna i landet. Konceptet kommer från FHS(Försvarshögskolan). Under en intensiv vecka får du träna och utvecklas i en grupp under handledning, och bli mer effektiv som ledare, medarbetare och gruppmedlem.

Alltmer arbete sker i nätverk och grupper där deltagarna i olika grad är beroende av varandra. Samtidigt förändras omvärlden utanför dessa grupper i allt högre takt.
För att kunna möta krav och fatta rätt beslut ställs höga krav på kommunikation, samarbete, öppenhet och mod i arbetsgruppen.

UGL (Utveckling Grupp Ledare) är en processvecka, inriktad mot en självvald, känslomässig, bestående attitydförändring.

Du förbättrar dina relationer och din samarbetsförmåga och blir mer effektiv i mötet med andra människor. Detta gör att du upplever engagemang och motivation som leder till ökad arbetsglädje och produktivitet vid hemkomsten till den egna organisationen.

UGL utgår från Susan Wheelans teorier kring hur en grupp utvecklas. Denna teori kallas IMGD (Integrated Model of Group Development). Under veckan upplever du grupputveckling på ett mycket påtagligt sätt. Det här ger dig viktiga kunskaper och erfarenheter som är direkt applicerbara i din arbetsmiljö. Du lär dig att se, förstå och hantera en rad situationer på ett bra sätt.

Syftet med UGL är att skapa medvetenhet om hur upplevelser, reflektioner och tolkningar påverkar individuell utveckling och verksamhetens resultat.

Övergripande mål: Personlig utveckling samt verktyg att utveckla den egna gruppen att bli mer produktiv genom bättre samarbete.

Utbildningen har en rad delmål:

 • Kunna arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Självinsikt kring drivkrafterna bakom beteenden
 • Förstå känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Förstå behovet av ledarskap
 • Förstå olika ledarstilars och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • Få verktyg till effektivt beslutsfattande
 • Förståelse för hur roller och normer påverkar gruppens arbete
 • Kunna se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • Få erfarenheter av konflikters betydelse och hantering av dessa

För att nå kursens mål används upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att upplevelser följs av reflektioner och slutsatser. Detta varvas med genomgångar av teorier samt utbyte av tankar om hur nya kunskaper kan tillämpas.

Utveckling Grupp Ledare är processorienterad där aktiviteter och reflektioner sker även under kvällstid. Det är inte möjligt att ”komma och gå” under veckan eller att åka hem om kvällarna.

UGL är en krävande utvecklingsprocess och skall ses som en helhet där alla deltagare har ett gemensamt ansvar och utgör en lika viktig del. Fokus ligger på upplevelserna i gruppen och de reflektionstillfällen som ges under kursen. Därför är det viktigt att du så långt det är möjligt i förväg har frigjort dig från vardagliga uppgifter och åtaganden.

Ledarskapsbolaget har mer än 25 års erfarenhet av att arrangera och genomföra UGL kurser.

Kursavgift 14 900 kr

I samband med att du bokar en plats i programmet bokar vi boende på respektive konferensställe. Kost och logi tillkommer (pris 9000-11 000 kr beroende på kursplats)

Det gör ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka….
Karin Boye