Ledningsgrupputveckling

Varför behöver ledningsgrupper speciella lagutvecklingsinsatser? Jo för att deras uppdrag är något mer komplext än andra grupper, medlemmarna har ofta dubbla uppdrag och roller vilket är viktigt att skilja på. Vad är syftet med ledningsgruppen och vad ska den uppnå?

Hur ska man mötas och vilka frågor ska finnas på agendan? Detta är några frågor att bearbeta förutom de som alltid ingår i grupputveckling som att lära känna varandra, varandras styrkor samt skapa gemensamma spelregler/riktlinjer för gruppen och förbättra kommunikationen. Kontakta oss för upplägg och prisförslag.

De verktyg som används i båda är:

SDI, GDQ och olika typer av samarbetsövningar och feedback.

”Den bästa chefen är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort, och självbehärskning nog för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det.”
Theodore Roosevelt