Utvecklande Ledarskap UL

UL är ett ledarskapskoncept som är framtaget av Försvarshögskolan med en teori och en bok kopplat till sig (Ledarskapsmodellen).

Det utvecklande ledarskapet skiljer sig från det konventionella främst i hur man motiverar medarbetare. Ett utvecklande ledarskap uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik. Ledaren uppmuntrar till delaktighet och kreativitet samt både ger stöd och konfronterar när det behövs.

Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas trivsel och utveckling. Du kan läsa mer om UL på www.fhs.se.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare att göra en skattning av dina ledarbeteenden. Detta utgör sedan grunden för din framtida handlingsplan som bearbetas under kursen. Du väljer själv vilka 6-10 personer som gör din skattning. Alla gör skattningen via internet.

Övergripande målsättning:

Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande Ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av ULL I syfte att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet.

Målsättning med grundkursen

  • Känna till och förstå ledarskapsmodellen
  • Få feedback genom bedömningsformulär
  • Utarbeta en personlig utvecklingsplan

Målgrupp

Alla chefer och ledare på olika nivåer. Kursen kräver inte ”främlingsskap” utan kan genomföras inom den egna organisationen eller ledningsgruppen.

Tid

3 +1 dagar. Ledarskapsbolaget samarbetar med Rezon för att erbjuda öppna UL kurser.

Företagsintern UL

För företagsintern UL kontakta susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se

“Mod är väldigt viktigt. Precis som en muskel stärks modet ju mer man använder det.”
Ruth Gordon